Day: สิงหาคม 22, 2566

Search

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถสำหรับเดินทางไปจังหวัดชลบุรี ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถสำหรับเดินทางไปจังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ ปฏิบัติงานแบบบูรณาการของกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง (Partnership for Success) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับเดินทางไปจังหวัดชลบุรี ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองเรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถบัสโดยสารปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ สำหรับเดินทางไปจังหวัดสมุทรสงคราม ตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานแบบบูรณาการของกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง (Partnership for Success) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
Skip to content