แผนปฏิบัติราชการ

ตารางแผนระดับที่ 3
ภาพรวมเดือน ธ.ค. 64

1 ด้านผู้สูงอายุ

2 ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

3 การบริหารจัดการแร่

4 ยุทธศาสตร์ยางพารา

5 การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ

6 ยุทธศาสตร์อวกาศ

7 แผนพัฒนาสุขภาพจิตแห่งชาติ

8 บริหารจัดการที่ดิน

9 การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์

10 แผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟฯ

11 แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

12 แผนพัฒนาศักยภาพกำลังคนฯ

13 ความมั่นคงด้านวัคซีน

14 ร่างแผนกระจายอำนาจฯ

15 การจัดการขยะพลาสติก

16 การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

17 ด้านการกำกับกิจการพลังงาน

18 แผนด้านการอุดมศึกษา

19 ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย

20 แผนอนุรักษ์พลังงาน

21 พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก

22 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย

23 แผนพัฒนาการท่องเที่ยว

24 แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

25 ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี

26 ร่างแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ระยะ 20 ปี

27 ร่างกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหาร

28 แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข

29 แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

30 นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

31 แผนปฏิบัติการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

32 ร่างแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

33 แผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

34 แผนปฏิบัติการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

35 ร่างนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

36 แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร