กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การเผยแพร่ข้อมูลกฎหมาย ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

คำอธิบายสาระสำคัญและคำแปลของกฎหมาย

    สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เป็นหน่วยงาน ที่รับผิดชอบการจัดให้มีคำอธิบายสรุปสาระสำคัญและคำแปลภาษาอังกฤษของกฎหมาย จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2561 เรื่อง กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2561 ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐
เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๑
เรื่อง กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง

ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

คําสั่งนายกรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ
คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ
และคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) รวม ๕ คณะ

คําสั่งนายกรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี

คณะกรรมการอำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบาย THAILAND ๔.๐

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)

คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล (คตน.)

คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คศป.)