ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้บริหาร

Row 1

นางพงษ์สวาท
กายอรุณสุทธิ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.

Row 2

นายศุภฤกษ์
ภู่พงศ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม
รักษาราชการแทน
รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.
รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.
รอแต่งตั้ง

Row 3

นางพุทธิมา
ตระการวนิช
ผู้อำนวยการกอง 1
ผู้อำนวยการกอง 2
รอการแต่งตั้ง
นางสาว รานี
อิฐรัตน์
ผู้อำนวยการกอง 3
นายศุภฤกษ์
ภู่พงศ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม
นางพุทธิมา
ตระการวนิช
ผู้อำนวยการกอง 1
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองกลาง