ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้บริหาร

Row 1

นางพงษ์สวาท
กายอรุณสุทธิ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.
โทร. 0-2280-5700 ต่อ 9000 phongsaward@sto.go.th

Row 2

นายศุภฤกษ์
ภู่พงศ์ศักดิ์
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.
โทร. 0-2280-5700 ต่อ 4001
suparerk@sto.go.th
นางสาวรานี
อิฐรัตน์
รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.
โทร. 0-2280-5700 ต่อ 3001
ranee@sto.go.th

Row 3

ผู้อำนวยการกอง 1
รอการแต่งตั้ง
ผู้อำนวยการกอง 2
รอการแต่งตั้ง
นางสาวรานี
อิฐรัตน์
ผู้อำนวยการกอง 3
โทร. 0-2280-5700 ต่อ 3001
ranee@sto.go.th
นายศุภฤกษ์
ภู่พงศ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม
โทร. 0-2280-5700 ต่อ 4001
suparerk@sto.go.th
นางสาวพรพนา
จงเกษกรณ์
ผู้อำนวยการกองกลาง
โทร. 0-2280-5700 ต่อ 5001
pornpana@sto.go.th