The Urgent Reforms Committee

การดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

  คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ซึ่งมีศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ และมีผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นเลขานุการฯ
ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ และการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ย.ป.
ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจำนวน ๘ คณะ เพื่อพิจารณาจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปกฎหมายในประเด็นที่มีความสำคัญเร่งด่วน ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการปฏิรูปกลไกทางกฎหมายเพื่อบูรณาการการปฏิบัติราชการ
๒. คณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน
๓. คณะอนุกรรมการทบทวนกฎหมายล้าสมัย
๔. คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๕. คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสนับสนุนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล
๖. คณะอนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการแก้ไขปัญหาสังคม
๗. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเสนอร่างกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ
๘. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
เป้าหมายของการดำเนินการในภาพรวมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกฎหมายเร่งด่วน ได้แก่ การจัดทำกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ การลดปัญหาอุปสรรคอันเกิดขึ้นจากกฎหมาย การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย และประเด็นอื่น ๆ  ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม