Category: ผลงานสำคัญ

Search

ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ย.ป. ได้เริ่มดำเนินการหลักสูตร ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกลุ่มขับเคลื่อนโจทย์หัวข้อการบูรณาการ “การเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาและการมีงานทำ” เป็นอีกหนึ่งความท้าทาย ที่เป็นการบูรณาการขับเคลื่อนจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) สำนักงาน ป.ย.ป. 2) กระทรวงศึกษาธิการ 3) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และ 4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดนโยบายที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดอย่างแท้จริง

อ่านเพิ่มเติม
Skip to content