ช่องทางการติดต่อสำนักงาน ป.ย.ป.

Strategic Transformation Office (STO)

59 Office of the Civil Service Commission (OCSC) Building,
4th Floor, 59 Phitsanulok Rd,
Dusit, Bangkok 10300

Tel: 0-2280-5700 – 13
Fax: 0-2280-5714
Email: saraban@sto.go.th