แอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล

แอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล

การพัฒนาแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล

     สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองดำเนินการประสานความร่วมมือกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สำหรับคนพิการเพื่อการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ของคนพิการผ่านแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล ซึ่งนับเป็นการปฏิรูปบัตรคนพิการในรูปแบบเดิม โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวสามารถใช้แทนบัตรคนพิการ    ในรูปแบบเดิมเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการในมิติต่าง ๆ อาทิ การอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการได้รับทราบและสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการจากภาครัฐที่พึงได้รับอย่างทั่วถึง การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและ      การประกอบอาชีพ รับรู้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ รับรู้ข่าวการประกาศการจ้างงานจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน      โดยคนพิการไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อราชการที่ศูนย์บริการ เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อีกทั้งยังสามารถลดค่าใช้จ่าย และประหยัดเวลาในการขอรับสิทธิและสวัสดิการของ  คนพิการอีกด้วย

แอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล

ขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล

ขั้นตอนการสมัครเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล
ขั้นตอนการสมัครเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล

การพัฒนาแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัลในระยะถัดไป

     1. ในปี ๒๕๖๕ เป็นต้นมา มีการพัฒนาต่อยอดแอปพลิเคชันบัตรประจําตัวคนพิการดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ       กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง จึงมีการนําร่องการบริการออนไลน์ ใน ๓ สิทธิ
จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คือ การแจ้งเตือนสถานะการดำเนินงานขอรับสิทธิของคนพิการบนแอปพลิเคชันกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ และการขอมีบัตรใหม่สําหรับผู้ไม่เคยมีบัตรประจําตัวคนพิการมาก่อนแบบออนไลน์

     2. สํานักงาน ป.ย.ป. ร่วมมือกับสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เพื่อต่อยอดบริการจากเดิมโดยรวมแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดย สดช. ได้แก่ E-mart for All, E-card Practice for All, Services For All, E-learning for All, Show For All Help for all, InfoPage for All, My Mood For All เข้าไว้ในแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล เพื่อเป็นศูนย์รวมสิทธิพิเศษทั้งหมดที่คนพิการจะได้รับ เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทุกแหล่ง โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ  คนพิการ สามารถจัดการเพิ่มข้อมูลสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่หน่วยงานให้บริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

     3. สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) หารือแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล  เพื่อนำไปสู่การเป็น “Super Application” เพื่อเป็นศูนย์รวมสิทธิประโยชน์ของคนพิการ โดยมีการเชื่อมโยงการบริการ e-Service ภาครัฐ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ สวัสดิการของคนพิการ เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัลอีกด้วย โดยอยู่ระหว่างการสำรวจการบริการภาครัฐที่จะเชื่อมโยงกับ Super Application

     4. ปัจจุบัน สํานักงาน ป.ย.ป. เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร และบริการสาธารณะสําหรับคนพิการ และเป็นหนึ่งในคณะทํางานกําหนดทิศทาง และรูปแบบ      การพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับคนพิการ จึงสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพได้มากขึ้น

     ดังนั้น แอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัลนี้ จะเป็นเครื่องมือที่สามารถอำนวยความสะดวกในการใช้งานให้กับคนพิการ ให้สามารถเข้าถึงข่าวสาร สิทธิประโยชน์   ได้รวดเร็วและครบถ้วนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพของคนพิการให้สามารถทำงานที่เหมาะสมกับตนเองและสามารถพึ่งพาตนเองได้       นำไปสู่การสร้างสังคมไทยให้เป็น “สังคมแห่งความเท่าเทียม” ให้ประชาชนคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

แอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล