สำนักงาน ป.ย.ป. ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ. 2566 ขั้นตอนที่ 1

ตามที่สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการมอบรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ. 2566 บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาและตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2566 ได้พิจารณาและตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐฯ ประเภทร่วมใจแก้จน เรียบร้อยแล้ว โดยเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 สำนักงาน ป.ย.ป. คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้มีมติเห็นชอบผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงาน ป.ย.ป. จึงขอประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี พ.ศ. 2566 ขั้นตอนที่ 1
>> ประกาศรายชื่อผลงานเลิศรัฐ ร่วมใจแก้จน 2566 <<

Skip to content