แก้ไขปัญหามลพิษในประเทศกับร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาด

          เดือนธันวาคมผ่านเข้ามา นับว่าเป็นการเปิดประตูเข้าสู่ฤดูกาลของปัญหาด้านมลพิษทางอากาศซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังที่อยู่คู่คนไทยมานานหลายทศวรรษ และหนึ่งในปัญหาสำคัญที่กำลังเป็นที่สนใจในวงกว้างเพราะเป็นตัวการสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด นั่นคือ ปัญหาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แม้ที่ผ่านมาภาครัฐได้มีมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการฉีดพ่นน้ำในพื้นที่ที่มีค่า PM 2.5 สูงเกินกว่าระดับมาตรฐาน การกำหนดเวลาห้ามรถบรรทุกที่ใช้น้ำมันดีเซลผ่านเข้าเขตเมือง หรือแม้กระทั่งการติดตั้งเครื่องวัดค่าฝุ่นละอองตามจุดสำคัญต่าง ๆ ควบคู่กับการพัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนระดับค่า PM 2.5 ซึ่งวิธีที่กล่าวมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่อาจสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด จึงทำให้ปัญหาฝุ่นละออง 
PM 2.5 ยังคงวนเวียนมาทักทายคนไทยในทุก ๆ ปี
ในอดีตที่ผ่านมาได้มีความพยายามจากหลายภาคส่วนเสนอให้มีการสร้างกลไกต่าง ๆ เพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของไทย อย่างเช่นการเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาดซึ่งมีร่างกฎหมายที่ถูกเสนอขึ้นหลายฉบับ แต่ยังไม่มีร่างกฎหมายฉบับใดผ่านกระบวนการจนเสร็จสิ้นอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงเล็งเห็นความสำคัญเร่งด่วนในการสร้างกลไกเพื่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (ปกร.) ร่วมกับสำนักงาน ป.ย.ป. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาดให้เกิดขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพอากาศที่ดีคืนสู่สังคมไทยต่อไป 
          คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (ปกร.) จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเสนอร่างฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาดเพื่อทำหน้าที่ผลักดันและเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาดสำหรับเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหามลพิษในประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป โดยมีหลักการสำคัญคือ มุ่งเน้นการบูรณาการระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับภาวะมลพิษทางอากาศของทุกภาคส่วนให้เป็นระบบ ทั้งการป้องกันปัญหาจากแหล่งกำเนิด การควบคุมกำกับดูแล และการบรรเทาและแก้ไขผลกระทบให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนลดความซ้ำซ้อนด้านการดำเนินการและงบประมาณ
          ปกร. คณะอนุกรรมการ และสำนักงาน ป.ย.ป. จะเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาดออกมาให้เป็นรูปธรรมและนำไปใช้จริงให้เร็วที่สุด เพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับสู่สังคมไทยต่อไป 
#STO

Skip to content