ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่

1. ต่อยอดอดีต โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่

2. ปรับปัจจุบัน เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต

3. สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน

1. เกษตรสร้างมูลค่า

 • เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
 • เกษตรปลอดภัย
 • เกษตรชีวภาพ
 • เกษตรแปรรูป
 • เกษตรอัจฉริยะ


2. อุตสาหกรรมและบริหารแห่งอนาคต

 • ชีวภาพ
 • แพทย์ครบวงจร
 • ดิจิทัล ข้อมูล และเอไอ
 • โลจิสติกส์
 • ความมั่นคง


3. ความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว

 • เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
 • เชิงธุรกิจ
 • เชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
 • สำราญทางน้ำ
 • เชื่อมโยงภูมิภาค


4. โครงสร้างพื้นฐาน “เชื่อมไทย เชื่อมโลก”

 • โครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
 • พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 • เพิ่มพื้นที่เมืองเศรษฐกิจ
 • โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
 • รักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค


5. พัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่

 • ผู้ประกอบการอัจฉริยะ
 • โอกาสเข้าถึง “เงิน”
 • โอกาสเข้าถึง “ตลาด”
 • โอกาสเข้าถึง “ข้อมูล”
 • โอกาสเข้าถึง “บริการภาครัฐ”