การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน ป.ย.ป. ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 สำนักงาน ป.ย.ป. จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน ป.ย.ป. ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นประธานการประชุม นางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. กรรมการ และนายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. กรรมการและเลขานุการฯ พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม

โดยการประชุมครั้งนี้ เลขานุการฯ ได้รายงานผลการขับเคลื่อนด้านจริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยในห้วงที่ผ่านมาสำนักงาน ป.ย.ป. มีการดำเนินกิจกรรมได้แก่ การจัดทำประกาศข้อกำหนดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน ป.ย.ป. และดำเนินการจัดทำกิจกรรมองค์กรคุณธรรมในระกับกอง ภายใต้คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู อาทิ การทำกิจกรรมแบ่งปันสิ่งของซึ่งกันและกัน การทำกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา การทำกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและวันสำคัญของชาติ การทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ บุคลากรของสำนักงาน ป.ย.ป. ทุกคนมุ่งมั่นที่จะผลักดันสำนักงาน ป.ย.ป. สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ และจะประพฤติปฎิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมอย่างเคร่งครัดต่อไป

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Messenger
Skip to content