การประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน (ปกร.) ซึ่งมีศาสตราจารย์กิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ เป็นประธาน ได้มีการประชุมคณะกรรมการ กปร. ครั้งที่ 10 (2/2566) โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่ การติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ และได้พิจารณาแนวทางการจัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายและแถลงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ กปร. ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ ดังนี้

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาดที่มีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นประธาน ได้พิจารณาหลักการของร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาด พ.ศ. .… ใน 6 ประเด็นเรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการ ปกร. เห็นว่า เมื่อสรุปหลักการ และประเด็นที่เกี่ยวข้องของร่างกฎหมายเรียบร้อยแล้ว จะส่งให้
คณะอนุกรรมการฯ เร่งพิจารณายกร่างกฎหมายฯ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ ปกร. และนายกรัฐมนตรี รวมถึง
การเสนอตามขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์กฎหมายในระยะเร่งด่วน ที่มีนายวิชญะ เครืองาม เป็นประธาน ได้มีความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปกร. เกี่ยวกับแนวทางการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายระยะเร่งด่วนและผลการดำเนินการของคณะกรรมการ ปกร. ที่มีกำหนดจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม โดยที่ประชุมเห็นควรให้เพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมงานให้มากขึ้น และประเด็นหลักในการจัดสัมมนาควรเป็นการนำผลงานการปฏิรูปประเทศตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกฎหมาย และประโยชน์ต่าง ๆ ที่ประชาชนได้รับ พร้อมทั้งระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบ โดยมีการเชิดชูหน่วยงานที่ดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนแล้วเสร็จ สำหรับหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายระยะเร่งด่วน ขอให้ชี้แจงรายละเอียดกับประชาชนได้ทราบเหตุผลอย่างกระจ่างชัด ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปกร. จะได้มีการประชุมเตรียมการ เพื่อกำหนดประเด็นหัวข้อที่ชัดเจน และรายละเอียดต่าง ๆ ในเดือนมีนาคม 2566 อีกครั้งหนึ่ง

Messenger
Skip to content