การประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาสัตว์พื้นเมืองและสัตว์แข่งขัน ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 11 มกราคม 2567 สำนักงาน ป.ย.ป. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาสัตว์พื้นเมืองและสัตว์แข่งขัน (คณะกรรมการฯ) ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 301 สำนักงาน ป.ย.ป. โดยมี นางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. และนายอาทร วรพงศ์พัฒน์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ นายสรวิศ ธานีโต อดีตอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานคณะกรรมการ มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายวรพล จันทร์งาม ผศ. วิษณุ วงศ์สินศิริกุล รศ. ศานติ ภักดีคำ นายจารุเดช บุญญสิทธิ์ รวมถึงมีผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุม เช่น ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นต้น ทั้งนี้ มีนายแพทย์ธงธน เพิ่มบถศรี ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ย.ป. เป็นฝ่ายเลขานุการ ในที่ประชุมได้มีการให้ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องการเหตุผลและความจำเป็นในการร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาสัตว์พื้นเมืองและสัตว์แข่งขัน โดยไม่มีใครขัดข้องกับหลักการ และสนับสนุนให้ระบุประเด็นที่ชัดเจนและครอบคลุมกิจกรรมต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์จากกีฬาสัตว์พื้นเมืองและสัตว์แข่งขัน ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงกระบวนการจัดเก็บรายได้เข้าภาครัฐให้เหมาะสมด้วย ซึ่งสำนักงาน ป.ย.ป. จะได้นำประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไป

Messenger
Skip to content