การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนตามนโยบาย 1 ครอบครัว 1 Soft Power (OFOS) และการติดตามและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 11 อุตสาหกรรม

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นายสุรพงษ์  สืบวงศ์ลี รองประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุม  โดยมีนางชุติมา  หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. นายศุภฤกษ์ ภูพงษ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. นางสาวรานี  อิฐรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ประธานอนุกรรมการ และเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั้ง 11 ด้าน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการหารือแนวทางในการจัดทำฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนตามนโยบาย 1 ครอบครัว 1 Soft Power (OFOS) เพื่อให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรม เกิดการพัฒนาอาชีพให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ และสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพที่สร้างรายได้

นอกจากนี้ นางชุติมา  หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. และนางสาวรานี  อิฐรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ได้นำเสนอแนวทางการติดตามและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 11 อุตสาหกรรม ประกอบด้วย (1) ความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่าง ๆ (2) ข้อมูลความต้องการต่าง ๆ  เพื่อนำส่งให้คณะทำงานแต่ละคณะดำเนินการต่อไป และ (3) การกำหนดแผนการทำงานร่วมกันกับผู้ประสานงานจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการร่วมในคณะอนุกรรมการแต่ละคณะต่อไป โดยสำนักงาน ป.ย.ป. ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานจากสำนักงาน ป.ย.ป. เพื่ออำนวยความสะดวกในการประสานข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละคณะอนุกรรมการด้วยแล้ว

Skip to content