สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) และคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาด ลงพื้นที่จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาด และมาตรการรับมือปัญหาฝุ่นควัน PM2.5 อย่างบูรณาการ ในประเด็นแหล่งกำเนิดฝุ่นควันในพื้นที่ “นาข้าว” และ “อ้อย” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลหนองตูม อำเภอเมือง และโรงงานน้ำตาลมิตรภูเวียง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

การสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพื่ออากาศสะอาดสำหรับประชาชนทุกคนตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล

โดยมีนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประธานคณะทำงานฯ และคณะทำงานฯ ประกอบด้วย นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายจุมพฏ ชอบธรรม ผู้อำนวยการกองนิติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายพันศักดิ์ ถิรมงคล ผู้อำนวยการกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ นายสุนทร แก้วสว่าง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมโรงงานอุตสาหกรรม นายไพรัตน์ ทรัพย์อนันต์ นิติกรชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย นายแพทย์ธงธน เพิ่มบถศรี ผู้อำนวยการกอง 2 สำนักงาน ป.ย.ป. พร้อมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาควิชาการ เกษตรกร ผู้ประกอบการจากภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชนเข้าร่วมสัมมนาและลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Messenger
Skip to content