สำนักงาน ป.ย.ป กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ป.ย.ป. จัดประชุมเพื่อพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งหรือประกอบอาชีพในกฎหมายของบุคคลล้มละลาย พ.ศ. ….

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) สำนักงาน ป.ย.ป กรุงเทพมหานคร สำนักงาน ป.ย.ป. ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งหรือประกอบอาชีพในกฎหมายของบุคคลล้มละลาย พ.ศ. ….

โดยมีนางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นประธานการประชุม นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ (ศาสตราจารย์ ดร.สหธน รัตนไพจิตร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวยุพาภรณ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายกนก จุลมนต์ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วย ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา) นายวิรัตน์ วิศิษฏ์วงศกร รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง นางจีรนันท์ เพ่งพินิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายอภินันช์ ศุนทรนันท์ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นายยรรยง ราชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

สำนักงาน ป.ย.ป. ได้แจ้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายการประชุม สรุปสาระสำคัญและการดำเนินการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดำรงตำแหน่งหรือประกอบอาชีพในกฎหมายของบุคคลล้มละลาย พ.ศ. …. รวมทั้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ผ่านระบบกลางทางกฎหมายให้ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวรายมาตราและพระราชบัญญัติตามบัญชีแนบท้าย ซึ่งสำนักงาน ป.ย.ป. จะรับความเห็นจากที่ประชุม รวมทั้งข้อสังเกตหรือข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติฯผ่านระบบกลางทางกฎหมายดังกล่าวมาประกอบการปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เกิดความครบถ้วน สมบูรณ์และเหมาะสมต่อไป

Messenger
Skip to content