สำนักงาน ป.ย.ป. จัดการประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว One Stop Service นำไปสู่การพัฒนาระบบสวัสดิการคนพิการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป.
ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว One Stop Service ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ณ ห้องประชุม 401 สำนักงาน ป.ย.ป. อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว One Stop Service ในมิติของการเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประจำตัวคนพิการกับสิทธิ์การขอรับเบี้ย
ความพิการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังการรายงานความคืบหน้าความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับกระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินการพัฒนาระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ในส่วนของการดำเนินการเชื่อมต่อข้อมูลยืนยันความพิการของคนพิการจากโรงพยาบาลไปยังกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้สามารถทำบัตรประจำตัวคนพิการได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
ในระยะต่อไป

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Skip to content