สำนักงาน ป.ย.ป. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ ครั้งที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. สำนักงาน ป.ย.ป. ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายแพทย์สุรพงษ์  สืบวงศ์ลี ประธานอนุกรรมการ  เป็นประธานการประชุม นายพันศักดิ์ วิญญรัตน์ ที่ปรึกษาและอนุกรรมการ และอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายศุภวุฒิ สายเชื้อ นายสักกฉัฐ  ศิวะบวร นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และนายธนา เธียรอัจฉริยะ และอนุกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม ณ อุทยานการเรียนรู้ TK Park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

โดยที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิดเห็นร่วมกัน โดยเห็นว่า การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์เป็นภารกิจสำคัญที่ต้องเร่งผลักดัน โดยให้ความสำคัญกับการกำหนด “Thailand’s Positioning” ในลักษณะของธีมหรือแคมเปญการสร้างแบรนด์ประเทศ (National Branding) เพื่อให้การสื่อสารนโยบายมีความชัดเจนและเป็นเอกภาพ ซึ่งการกำหนด Thailand’s Positioning นอกจากจะเป็นการสร้างการรับรู้จุดยืนของประเทศไทยในเวทีโลกแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในประเทศให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนร่วมกัน และใช้เป็นกรอบในการจัดทำกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ประเทศ และเป็นแกนกลางในการเชื่อมโยงการกำหนดกลยุทธ์การขับเคลื่อนในแต่ละสาขาอุตสาหกรรมในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน

ทั้งนี้ การกำหนดจุดยืนของประเทศไทยดังกล่าวจะต้องวิเคราะห์จากมุมมอง Outside In จากฐานข้อมูล Demand Side ที่เป็นที่ประจักษ์ในลักษณะของ Customer Research เพื่อสำรวจมุมมองและทัศนคติของชาวต่างประเทศที่มีต่อประเทศไทย รวมทั้งพฤติกรรม รสนิยม ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั่วโลก เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนด National Branding ของไทย ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับ Supply side ซึ่งเป็นต้นทุนและทรัพยากรที่มีศักยภาพของประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม การสำรวจดังกล่าวจำเป็นต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบาย Soft Power ของประเทศ เท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างมีพลวัต (Dynamic) และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแนวทางการจัดทำแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ ให้เป็นแผนระดับ 3 และรับทราบแผนการดำเนินงานจัดทำแผนฯ ตามที่ฝ่ายเลขานุการนำเสนอ โดยมอบหมายสำนักงาน ป.ย.ป. จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนตามข้อเสนอแนะในที่ประชุม เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการต่อไป

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Skip to content