สำนักงาน ป.ย.ป. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์พาวเวอร์ (OFOS) ครั้งที่ 3/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 สำนักงาน ป.ย.ป. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์พาวเวอร์ (คณะอนุกรรมการฯ) ครั้งที่ 3/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom
โดยมีนายสุรพงษ์  สืบวงศ์ลี ในฐานะประธานอนุกรรมการ เป็นประธานในการประชุม นางชุติมา  หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นอนุกรรมการ และนายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงาน ป.ย.ป. ได้แก่ นางสาวรานี อิฐรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. นางสาวปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย ผู้อำนวยการกอง 1 และนางกัณวีย์ สืบสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ย.ป. ในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดให้มีหลักสูตร ได้นำเสนอสถานะความพร้อมของหลักสูตรฝึกอบรม OFOS ที่ประสานให้ทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลนำเข้าสู่ระบบ จำนวนทั้งสิ้น 226 หลักสูตร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่อยู่ในรูปแบบ Online Onsite Hybrid หรือ เลือกเรียนได้ทั้งรูปแบบ Online หรือ Onsite โดยคาดว่าจะรองรับผู้เข้าเรียนได้มากกว่า 2 แสนคน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้สำนักงาน ป.ย.ป. จัดงาน OFOS Workshop ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท เพื่อเป็นเวทีหารือการพัฒนาหลักสูตร OFOS ของแต่ละด้านอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง 11 ด้าน ให้ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ประกอบการภาคเอกชน นำไปสู่การจับคู่งาน (Job Matching) และเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและระบบซอฟต์พาวเวอร์คลังหน่วยกิต (National Soft Power Credit Bank) มุ่งสู่การสร้างหลักสูตร OFOS ที่มีคุณภาพและพร้อมเปิดลงทะเบียนในงาน THACCA Splash ต่อไป

 

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Messenger
Skip to content