สำนักงาน ป.ย.ป. จัดการประชุมให้คำปรึกษาแนะนำ รับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ เทศบาลเมืองหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ร่วมกับหน่วยงาน e-Service Catalog ได้แก่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โดยนายอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยฝ่ายที่ปรึกษาและบริหารโครงการ และนายสุโชตน์ เฉลิมช่วง ผู้จัดการส่วนงานที่ปรึกษาดิจิทัลโซลูชั่น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยนายสันติภาพ เพิ่มมงคลทรัพย์ ผู้จัดการส่วนพัฒนาแอปพลิเคชันและไอซีทีโซลูชั่น 1 และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยนายภูริต มิตรสมหวัง ผู้จัดการฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร ได้จัดการประชุมให้คำปรึกษาแนะนำ รับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ เทศบาลเมืองหัวหิน ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารจาก เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลตำบลปราณบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหนึ่งในแผนการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ผ่าน e-Service Catalog ของสำนักงาน ป.ย.ป. เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และยกระดับการทำงานของหน่วยงานราชการให้ทันสมัย ตอบโจทย์การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

Messenger
Skip to content