สำนักงาน ป.ย.ป. จัดการประชุมให้คำปรึกษาแนะนำ รับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) จัดการประชุมให้คำปรึกษาแนะนำ รับฟังความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ให้แก่หน่วยงานราชการของจังหวัดปทุมธานี ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะประธานคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document แก่หน่วยงานราชการ (คณะทำงานฯ) พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ที่เป็นหน่วยงาน e-Service Catalog ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าร่วมให้คำปรึกษาแนะนำ โดยคณะทำงานฯ ได้รับการต้อนรับจากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นางสาวพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี และผู้บริหารจากเทศบาลเมืองท่าโขลง เทศบาลเมืองลาดสวาย เทศบาลเมืองลำสามแก้ว เทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลตำบลบางหลวง และเทศบาลตำบลสามโคก

Messenger
Skip to content