สำนักงาน ป.ย.ป. จัดประชุมหารือค่าใช้จ่ายกรณีการขนถ่ายสินค้าถ่ายลำ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สำนักงาน ป.ย.ป. ในฐานะอนุกรรมการและฝ่ายเลขานุการ ได้จัดประชุมหารือค่าใช้จ่ายกรณีการขนถ่ายสินค้าถ่ายลำ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นประธานการประชุม นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย นายเทียนชัย มักเที่ยงตรง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน นายปภณ โชคธนวณิชย์ ผู้อำนวยการกอง 2 และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการทบทวนปรับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายลำ จำนวน 17 ฉบับ รวมทั้งการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำประเด็นการปรับ Phase 1 – 3 ของการถ่ายลำเป็น Sandbox ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และจัดทำข้อเสนอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการจูงใจการเก็บอัตราค่าใช้จ่ายการขนถ่ายสินค้าถ่ายลำในอัตราที่เหมาะสมต่อไป

Skip to content