สำนักงาน ป.ย.ป. จัดประชุมหารือแนวทางการปรับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตรวจสินค้าถ่ายลำ

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สำนักงาน ป.ย.ป. ในฐานะอนุกรรมการและฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะที่ 3 ได้จัดประชุมหารือแนวทางการปรับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตรวจสินค้าถ่ายลำโดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุม นายปภณ โชคธนวณิชย์ ผู้อำนวยการกอง 2 นางสาวใจใส วงส์พิเชรษ นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการทบทวนปรับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายลำโดยให้จัดกลุ่ม กฎหมายเกี่ยวกับ Transshipment (จำนวน 17 ฉบับ) เพื่อจำแนกกลุ่มกฎหมายที่จำเป็นต้องพิจารณาทบทวน และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้รองรับเฉพาะการถ่ายลำ รวมทั้งกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนและการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Skip to content