สำนักงาน ป.ย.ป จัดประชุมหารือแนวทางการจัดทำระบบฐานข้อมูลรองรับ OFOS

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. นางสาวปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย ผู้อำนวยการกอง 1 นางกัณวีย์ สืบสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ พร้อมเจ้าหน้าที่ กอง 1 และกองนวัตกรรม ได้ประชุมหารือแนวทางการจัดทำระบบฐานข้อมูลรองรับ OFOS (One Family One Soft Power) กับ ดร.อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และนายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) เพื่อทำความเข้าใจในการจัดทำระบบฐานข้อมูลรองรับ OFOS ทั้งในส่วนของระบบการลงทะเบียนและหน้าที่ในการดูแลระบบฐานข้อมูลบุคคลในการลงทะเบียนตามหลักสูตรความต้องการของ 11 อุตสาหกรรม Soft Power และสามารถวางแผนพัฒนากำลังคนของประเทศได้อย่างอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

Skip to content