สำนักงาน ป.ย.ป. จัดประชุมเพื่อขยายผลโครงการสำคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 สำนักงาน ป.ย.ป. จัดประชุมเพื่อขยายผลโครงการใช้ AI และฺBig Data สำหรับการแจ้งเตือนการรุกล้ำเเนวเขตแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ย.ป. อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) โดยมีนางสาวรานี อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการ    กอง 3 รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยอำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นประธานการประชุม นางกัณวีย์ สืบสุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ กอง 1 เป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการสำคัญ และรศ.ดร.ชัชพล ชังชู รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับผู้แทนกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงและ     ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 10 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์           (2) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (3) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      (4) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (5) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (6) กรมประมง                      (7) กรมชลประทาน (8) กรมเจ้าท่า (9) กรมโยธาธิการและผังเมือง และ (10) สำนักงานคณะกรรมการ       การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขยายผลโครงการสำคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุ        เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ภายใต้ความรับผิดชอบของกอง 1 โดยโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบในรูปแบบ Open Source ในการตรวจระวังการรุกล้ำลำน้ำ เพื่อให้สามารถขยายผลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ อันจะเป็นการลดภาระงานและลด         งบประมาณในการเฝ้าระวังการตรวจสอบรุกล้ำแนวเขตแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำธรรมชาติได้ จากการประชุมหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ สามารถกำหนดแนวทางในการดำเนินการในระยะต่อไป

Messenger
Skip to content