สำนักงาน ป.ย.ป. จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ผู้ต้องขังผ่านนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ (Correctional Industrial Estate)

วันที่ 31 มกราคม 2567 นางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นประธาน
ในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ผู้ต้องขังผ่านนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ (การประชุมฯ) ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ซึ่งมีผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมการประชุมฯ ดังนี้ นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงยุติธรรม นางสาววิลาวัณย์ ยี่ทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสัมมาชีพและผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาพฤตินิสัย พร้อมเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม โดยมีนางเมธินี เทพมณี ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Zoom Meetings ซึ่งผู้แทนสำนักงาน ป.ย.ป. ได้ชี้แจงที่มาของการประชุมฯ ครั้งนี้ และสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ของกระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อหาแนวทางที่ชัดเจนในการออกแบบการจัดการด้านแรงงาน และการจัดหาแรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ที่เหมาะสม รวมไปถึงการขยายผลการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ในพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพ และแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทรัพย์สาครให้บรรลุผลสำเร็จต่อไป

Skip to content