สำนักงาน ป.ย.ป. นำเสนอบทบาทการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนพฤษภาคม 2566) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้นำเสนอบทบาทการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ให้กับราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 76 จังหวัด โดยอาศัยกลไกคณะกรรมการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับจังหวัด (Provincial Chief Information Officer Committee: PCIO) ในการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดือนพฤษภาคม 2566) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ ซึ่งมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด 76 จังหวัด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งทางสำนักงาน ป.ย.ป. จะร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ให้กับราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 76 จังหวัด ผ่านกลไก PCIO เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Skip to content