สำนักงาน ป.ย.ป. ประกาศเจตนารณ์นโยบาย No Gift Policy และต่อต้านการทุจริต

วันที่ 29 มีนาคม 2566  นางชุติมา  หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามมัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ของสำนักงาน ป.ย.ป. และการต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงาน กพ. เดิม เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ย.ป. ได้ประกาศเจตนารมณ์ว่า สํานักงาน ป.ย.ป. จะเป็นหน่วยงานที่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ทุกคนของสํานักงาน ป.ย.ป. ไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ซึ่งผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สํานักงาน ป.ย.ป. ต้องดําเนินการ ดังนี้

ทั้งนี้ เพื่อให้เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงาน ป.ย.ป. บรรลุวัตถุประสงค์ ให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. ดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่จากผู้มาติดต่อ หน่วยงานผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงาน ป.ย.ป.

2. ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้มาติดต่อ หน่วยงานผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงาน ป.ย.ป.

3. ไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย

4. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพรบัตรแสดงความยินดี หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนการให้ของขวัญหรือของกำนัล

2. สร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างจิตสำนึก ทัศนคติ และค่านิยมที่ดี ในการส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

พร้อมนี้ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. เพื่อเป็นการแสดงเชิญสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Skip to content