สำนักงาน ป.ย.ป. ประชุมหารือการดำเนินงานแบบพิเศษในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอย่างเร่งด่วน (Sandbox)

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ดร.ปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม สำนักงาน ป.ย.ป. พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. ได้หารือร่วมกับทีมที่ปรึกษาโครงการการดำเนินรายการค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม ระยะที่ 2 (โครงการฯ) ซึ่งมีนางกิตติยา คัมภีร์ ที่ปรึกษาโครงการฯ และ ผศ.ดร.ธนพล วีราสา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อเตรียมการในประเด็นการดำเนินงานแบบพิเศษในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอย่างเร่งด่วน (Sandbox) ให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งจะมีโครงการจำนวน 3 โครงการเข้าร่วมเป็นโครงการต้นแบบในการดำเนินงาน Sandbox ได้แก่ (1) โครงการ Digital Health Station and Platform (2) โครงการ Carbon Credits และ (3) โครงการ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย์

Messenger
Skip to content