สำนักงาน ป.ย.ป. ประชุมเพื่อสรุปประเด็นการดำเนินงานแบบพิเศษในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอย่างเร่งด่วน (Sandbox) ของโครงการเพิ่มสมรรถนะ Smart Digital Health และ Platform เพื่อจัดการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพสำหรับประชาชน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ดร. ปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม สำนักงาน ป.ย.ป. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับทีมที่ปรึกษาโครงการดำเนินการรายการค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม ระยะที่ 2 (โครงการฯ) นางกิตติยา คัมภีร์ ที่ปรึกษาโครงการฯ และ ผศ. ดร. ธนพล วีราสา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประชุมเพื่อสรุปประเด็นการดำเนินงานแบบพิเศษในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอย่างเร่งด่วน (Sandbox) ของโครงการเพิ่มสมรรถนะ Smart Digital Health และ Platform เพื่อจัดการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพสำหรับประชาชน ร่วมกับนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด ผู้อำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร ผู้อำนวยการกองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค และแพทย์หญิงหรรษา รักษาคม ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ณ ห้องประชุมประเมิน จันทวิมล กรมควบคุมโรค เพื่อยกระดับการนำนวัตกรรมมาใช้ในการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากรูปแบบ Analog ไปสู่แบบ Digital ให้มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสุขภาพร่วมกันระหว่างหน่วยงานผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ เช่น การใช้นวัตกรรม IoT-based Blood Pressure Monitoring System เป็นต้น ทั้งนี้ จะผลักดันให้เกิดการขยายผลในพื้นที่เขตปฏิรูปของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

Messenger
Skip to content