สำนักงาน ป.ย.ป. ประชุมเพื่อสรุปประเด็นการดำเนินงานแบบพิเศษในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอย่างเร่งด่วน (Sandbox) ของโครงการกำหนดราคาคาร์บอนและจัดสรรคาร์บอนเครดิต (Carbon Pricing and Carbon Credits)

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 ดร. ปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม สำนักงาน ป.ย.ป. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับทีมที่ปรึกษาโครงการดำเนินการรายการค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการสร้างนวัตกรรม ระยะที่ 2 (โครงการฯ) นางกิตติยา คัมภีร์ ที่ปรึกษาโครงการฯ และ ผศ. ดร. ธนพล วีราสา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประชุมเพื่อสรุปประเด็นการดำเนินงานแบบพิเศษในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอย่างเร่งด่วน (Sandbox) ของโครงการกำหนดราคาคาร์บอนและจัดสรรคาร์บอนเครดิต (Carbon Pricing and Carbon Credits) ผ่านการประชุมออนไลน์ (Zoom Conference) ร่วมกับนางสาวภคมน สุภาพพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม และนายปฐม ชัยพฤกษทล ผู้จัดการสำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) โดยจะผลักดันให้เกิดแนวทางการขับเคลื่อนระบบกลไกตลาดคาร์บอนที่สามารถเชื่อมโยงสู่การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการลงทุนให้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) นอกจากนี้ อบก. ยังนำเสนอประเด็นที่พร้อมจะร่วมขับเคลื่อนกับสำนักงาน ป.ย.ป. เพิ่มเติม ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรเพื่อมาเป็นผู้ตรวจสอบ Carbon Footprint Verification การสร้างกลไกการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานภาครัฐ และนำไปสู่การซื้อคาร์บอนเครดิตได้อย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ การสร้างความตระหนักรู้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการสร้างแรงจูงใจให้กับภาคประชาชน ซึ่งสำนักงาน ป.ย.ป. จะนำข้อเสนอดังกล่าว เพื่อเข้ากระบวนการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอย่างเร่งด่วนต่อไป

Messenger
Skip to content