สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับ ศธ. กสศ. และสภาดิจิทัลฯ เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา

(7 มีนาคม 2566) นางสาวรานี อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการกอง 3 และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ

ในการประชุมดังกล่าว ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ยกตัวอย่างแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการฯ ในมิติพื้นที่/ชุมชนผ่านอาสาสมัครศึกษาธิการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของผู้เรียนทุกระดับและช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา นอกจากนี้ สภาดิจิทัลฯ ได้นำเสนอแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนมามีส่วนร่วมสนับสนุนของประเทศสิงคโปร์ที่อาศัยการลดภาษีสำหรับผู้บริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งแบบบุคคลและนิติบุคคล ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการในแต่ละระยะให้มีขอบเขตการดำเนินที่ชัดเจนและสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง ซึ่งสำนักงาน ป.ย.ป. จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมในครั้งนี้ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้การขับเคลื่อนมาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาสัมฤทธิ์ผลอย่างแท้จริง

Messenger
Skip to content