สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมประชุมคณะทำงานจัดการศึกษาหลักสูตร 1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์พาวเวอร์ (OFOS) ครั้งที่ 1/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมประชุมคณะทำงานจัดการศึกษาหลักสูตร 1 ครอบครัว 1 ทักษะซอฟต์พาวเวอร์ (OFOS) (คณะทำงานฯ) ครั้งที่ 2/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom โดย

มีนางสิริกร มณีรินทร์ ในฐานะประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงาน ป.ย.ป. ได้แก่นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. นางสาวรานี อิฐรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. และนางสาวปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย ผู้อำนวยการกอง 1 เข้าร่วมประชุม ซึ่งสำนักงาน ป.ย.ป. ได้รายงานผลภาพรวมสถานะความพร้อมของหลักสูตรฝึกอบรม OFOS โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรพร้อมเรียนจำนวน 111 หลักสูตร และหลักสูตรที่รองบประมาณจำนวน 115 หลักสูตร รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 226 หลักสูตร นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้สำนักงาน ป.ย.ป. ดำเนินการจัดงาน Workshop OFOS ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ รีสอร์ท เพื่อเป็นเวทีหารือการพัฒนาหลักสูตร OFOS ของแต่ละด้านอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง 11 ด้าน ให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการภาคเอกชน นำไปสู่การจับคู่งาน (Job Matching) และเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนามาตรฐานหลักสูตรและระบบซอฟต์พาวเวอร์คลังหน่วยกิต (National Soft Power Credit Bank) มุ่งสู่การสร้างหลักสูตร OFOS ที่มีคุณภาพและพร้อม
เปิดลงทะเบียนในงาน THACCA Splash ต่อไป

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Messenger
Skip to content