สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมรับฟังการนำเสนอระบบลงทะเบียน E-Workforce Ecosystem Platform (EWE Platform) เพื่อนำไปสู่การจัดทำนโยบายพัฒนาศักยภาพคน พัฒนาคนให้มีทักษะสร้างสรรค์ ขยับทักษะแรงงานไทยให้มีทักษะแรงงานขั้นสูง หรือที่เรียกว่า OFOS (One Family One Soft Power)

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. พร้อมด้วยนางเมทินี เทพมณี ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอระบบลงทะเบียน E-Workforce Ecosystem Platform (EWE Platform) โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อนำไปสู่การจัดทำนโยบายพัฒนาศักยภาพคน พัฒนาคนให้มีทักษะสร้างสรรค์ ขยับทักษะแรงงานไทยให้มีทักษะแรงงานขั้นสูง หรือที่เรียกว่า OFOS (One Family One Soft Power) หนึ่งในภารกิจการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ Soft Power ของประเทศไทย ซึ่งสำนักงาน ป.ย.ป. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะได้มีการเปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนด้วยตนเอง (Self Declare) เพื่อให้ประชาชนสามารถต่อยอด ให้มีทักษะแรงงานขั้นสูง ใน 11 สาขา ได้แก่ (1) อาหาร (2) กีฬา (3) งานเทศกาล (4) ท่องเที่ยว (5) ดนตรี (6) หนังสือ (7) ภาพยนตร์ (8) เกม (9) ศิลปะ (10) การออกแบบ และ (11) แฟชั่น ต่อไป

Skip to content