สำนักงาน ป.ย.ป. หารือกับนายอาทร วรพงศ์พัฒน์ ในวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นผ่านกีฬาพื้นเมืองและเชื่อมโยงให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สำนักงาน ป.ย.ป. โดยนางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. นายแพทย์ธงธน เพิ่มบถศรี ผู้อำนวยการกองนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่กองนวัตกรรม หารือเกี่ยวกับวาระสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ เรื่อง การเพิ่มมูลค่าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นผ่านกีฬาพื้นเมืองและเชื่อมโยงให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกับนายอาทร วรพงศ์พัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญกีฬาสัตว์พื้นเมือง (วัวชน) และทีมงาน ณ ห้องประชุม 401 สำนักงาน ป.ย.ป. โดยที่ประชุมได้มุ่งเน้นการผลักดันกีฬาวัวชนให้เป็นเป้าหมายที่สำคัญของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เช่นเดียวกับมวยไทย ซึ่งทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ย.ป. จะร่วมผลักดันให้ครอบคลุมไปถึงการปศุสัตว์ สถานประกอบการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศต่อไป

Messenger
Skip to content