สำนักงาน ป.ย.ป. หารือการขับเคลื่อนการพัฒนาการใช้งานแอปพลิชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางสาวปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย ผู้อำนวยการกอง 1 นางกัณวีย์ สืบสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ พร้อมเจ้าหน้าที่กอง 1 สำนักงาน ป.ย.ป. หารือกับนางสุรีพร พรโสภณวิชญ์ ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการใช้งานแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัลอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) และผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งที่ประชุมรับทราบและมุ่งหวังให้การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัลนำไปสู่การเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการเพื่อช่วยให้คนพิการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อย่างสะดวกรวดเร็วต่อไป

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Messenger
Skip to content