สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนและปรับปรุงกฎหมาย รวมถึงลดข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 3/2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 นางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. นายปภณ โชคธนวณิชย์ ผู้อำนวยการกอง 2 และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อน ปรับปรุงกฎหมาย และติดตามการดำเนินการ ประเด็น และข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ย.ป. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการที่ 3 ได้นำเรียนเสนอความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ประเด็นในการลดข้อจำกัดเกี่ยวกับการเปิดตรวจสินค้าถ่ายลำ (Transshipment) ดังนี้

การแบ่งกลุ่มเพื่อพิจารณาในการปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตรวจสินค้าถ่ายลำ (Transshipment) จำนวน 17 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มกฎหมายที่กำหนดหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการถ่ายลำ คือ พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558
(2) กลุ่มกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์หรือพืชทางด้านเกษตรและเศรษฐกิจ คือ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
(3) กลุ่มกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งอันตรายหรือสิ่งต้องควบคุมเด็ดขาดเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน์ การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดของรัฐ คือ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ เพื่อจะได้นำข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวการถ่ายลำต่อไป
สำหรับกำหนดการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ครั้งที่ 4/2567 ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567

Skip to content