สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นางสาวรานี อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการกอง 3 นายปภณ โชคธนวณิชย์ ผู้อำนวยการกอง 1 และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 426 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) โดยคณะทำงานจัดทำคู่มือแนวทางการบริหารจัดการตำบลเข้มแข็งแบบหุ้นส่วนได้นำเสนอร่างคู่มือฯ เพื่อให้คณะอนุกรรมาธิการฯ พิจารณาให้ความคิดเห็น ซึ่งที่ประชุมมีการให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาในพื้นที่ การจัดการตำบลเข้มแข็มแบบหุ้นส่วนอย่างหลากหลาย ในส่วนของสำนักงาน ป.ย.ป. จะช่วยสนับสนุนข้อมูลการเชื่อมโยงการทำงานในระดับพื้นที่ผ่านกลไกต่าง ๆ อาทิ กลไกของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และการดำเนินการของสำนักงาน ป.ย.ป. ในส่วนของการมอบรางวัลเลิศรัฐ หัวข้อ “รวมใจแก้จน” มาร่วมถอดบทเรียนความสำเร็จเพิ่มเติมให้เห็นกระบวนการทำงานในพื้นที่ ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ จะนำความเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับเพิ่มเติมในรายละเอียดและนำมาเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ ในการประชุมครั้งต่อไป

ในส่วนของการเตรียมการลงพื้นที่เพื่อศึกษาการบริหารจัดการตำบลเข้มแข็งในพื้นที่ตัวอย่างนั้น ที่ประชุมมีมติให้ลงพื้นที่ตำบลห้วยงู จังหวัดชัยนาท ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 และค้นหาพื้นที่ตัวอย่างจตุพลังในพื้นที่ปริมณทล และใกล้เคียงในการลงพื้นที่และทดสอบการบริหารจัดการแบบหุ้นส่วนต่อไป และนัดประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เพื่อติดตามการดำเนินงาน

Messenger
Skip to content