สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมกิจกรรมระดมสมอง FOCUS GROUP ในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตร Upskill – Reskill สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสาวรานี อิฐรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. ได้เข้าร่วมกิจกรรมระดมสมอง FOCUS GROUP ในหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตร Upskill – Reskill สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น” (อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อัญมณีเครื่องประดับ และหัตถอุตสาหกรรม) ที่จัดโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยมีนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่น มหาวิทยาลัย รวมถึงผู้แทนภาคเอกชน ณ ห้อง 211 A-B ชั้นที่ 2 ในงาน STYLE Bangkok ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้หารือถึงแนวทางการจัดทำแผนงาน โครงการ โดยสร้าง Branding ผ่าน Key Message หลักของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Soft Power ด้านแฟชั่น คือ “Thailand Only” โดยมีเป้าหมายให้เกิดการรีแบรนด์ผ่าน 4 สาขา ได้แก่ 1) APPAREL 2) JEWELRY 3) CRAFT และ 4) BEAUTY พร้อมแบ่งกลุ่มร่วมระดมสมอง FOCUS GROUP การพัฒนาหลักสูตร Upskill – Reskill สาขาอุตสาหกรรมแฟชั่น เพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะบุคลากรในอุตสาหกรรมแฟชั่น และสร้างการรับรู้ ให้เกิดการสร้างรายได้ เป็นเครื่องมือให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อยกระดับและพัฒนาทักษะซอฟต์พาวเวอร์ และให้ภาครัฐสามารถติดตามความคืบหน้าให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Skip to content