สำนักงาน ป.ย.ป. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางชุติมา หาญเผชิญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ในฐานะกรรมการและเลขานุการร่วมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. และนางสาวรานี อิฐรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เป็นประธานการประชุม ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานที่สำคัญ อาทิ การพัฒนาต้นแบบศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) ซอฟต์พาวเวอร์ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และอุตสาหกรรมดนตรี การจัดงานเทศกาล Maha Songkran World Water Festival การดำเนินโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และหนังสือไทยในต่างประเทศ แนวทางการพัฒนาองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ รวมถึงการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ THACCA พ.ศ. …. ซึ่งจะมีการรับฟังความคิดเห็นภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2567 นี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการเปิดลงทะเบียนในระบบ (OFOS) และกระบวนการ Upskill & Reskill เพื่อพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมอาหาร แผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนา Festival Economy มาตรการให้ทุนสนับสนุนเพื่อสร้างภาพยนตร์ การจัดงาน South by Southwest 2024 รวมทั้งได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ประจำจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นจังหวัดนำร่องในการขับเคลื่อนนโยบายซอต์พาวเวอร์ระดับพื้นที่ และคณะอนุกรรมการ 6 คณะ ตามที่สำนักงาน ป.ย.ป. เสนอ ทั้งนี้ เพื่อสร้าง Ecosystem ในการขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ในภาพรวมของประเทศ ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์ มาตรการและสิทธิประโยชน์ การกลั่นกรองและกำกับติดตามการดำเนินโครงการ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบและฐานข้อมูล และการขับเคลื่อนนโยบาย OFOS

แชร์ข่าวนี้

ข่าวอื่น ๆ

Skip to content