Purchasing & Procurement

Summary of monthly procurement

Procurement News

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 365 เพิ่มเติม จำนวน 14 สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการจัดหารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับการเดินทางเข้าร่วม กิจกรรมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศในสำนักงาน ป.ย.ป. จำนวน 26 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการติดตั้งอุปกรณ์ขยายสัญญาณระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ใน สำนักงาน ป.ย.ป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง

ดาวน์โหลด

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกซื้อสิทธิ์ใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ของเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ย.ป. จำนวน 1 สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาดำเนินการตามรายการค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผล การดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศผ่านช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เรื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้สำหรับการเดิน ทางเข้าร่วมการถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด