ที่มา

ที่มา

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) จึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2561 เรื่อง กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยมีการกำหนดหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน ป.ย.ป. รวมถึงหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ไว้ด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยเเพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี 3 ฉบับ เพื่อให้วิธีการปฏิบัติราชการและการบริหารงานของสำนักงาน ป.ย.ป. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

สำนักงาน ป.ย.ป. ดำเนินการอย่างมุ่งมั่นภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นพันธมิตรร่วมสร้างความเป็นไปได้เพื่อการขับเคลื่อนและยกระดับประเทศสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (To be the partnership for change) หรืออาจเรียกได้ว่า สำนักงาน ป.ย.ป. คือ เพื่อนร่วมคิดมิตรร่วมทำเพื่อร่วมสร้างอนาคตไทย