ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วิดีทัศน์

28 กรกฎาคม 2564

             นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ…

17 พฤษภาคม 2564

"คำกล่าวปาฐกถาของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี หัวข้อ“…

07 เมษายน 2564

         คณะกรรมดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนที่มีศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ…

01 กุมภาพันธ์ 2564

??โครงการ "5ส. ลด เลิก ละ เพื่อประชาชน" โดยอนุกรรมการกิโยติน??
??กฎเกณฑ์ข้อบังคับ เอกสารที่ไม่จำเป็น
??…

01 กุมภาพันธ์ 2564

"ประเด็นหลัก คือ ต้องให้ทุกคนในประเทศ ทุกช่วงอายุ ทุกอาชีพสามารถเข้าถึงได้…

01 กุมภาพันธ์ 2564

??แผนปฏิรูป = แผนของประชาชน
?? สำหรับแผนปฏิรูปด้านการศึกษานั้น…

01 กุมภาพันธ์ 2564

“ มีประสิทธิภาพ ประหยัด และพัฒนาต่อยอด “ 
3 ประเด็นหลักสำหรับทิศทางการปฏิรูปด้านพลังงาน โดย นายพรชัย  …

01 กุมภาพันธ์ 2564

???? การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ????
“ เป้าหมาย คือ ทำให้กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น…

01 กุมภาพันธ์ 2564

"สังคมไทยโปร่งใส ไร้การทุจริต"
??ประชาชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต
??สร้าง ecosystem 
    ??…

28 มกราคม 2564

? เพิ่มผลิตภาพภาคการเกษตรและการบริการ
? เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
?…

28 มกราคม 2564

" ทั่วถึง แม่นยำ ยั่งยืน " ในการลดความเหลื่อมล้ำของการบริการทางสังคมของรัฐ 
นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา…

28 มกราคม 2564

การสัมภาษณ์ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย