ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วิดีทัศน์

06 มิถุนายน 2565

บทอาเศียรวาทถวายพระพร

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา…

14 มีนาคม 2565
"สรุปบทเรียนสำคัญจากโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย…
19 มกราคม 2565

นายศุภฤกษ์  ภู่พงศ์ศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. ได้เป็นวิทยากรพิเศษ…

24 พฤศจิกายน 2564

ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ย.ป. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศต่อที่ประชุมวุฒิสภา

24 สิงหาคม 2564

             นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ…

12 สิงหาคม 2564

             นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ…

28 กรกฎาคม 2564

             นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ…

17 พฤษภาคม 2564

"คำกล่าวปาฐกถาของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี หัวข้อ“…

07 เมษายน 2564

         คณะกรรมดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วนที่มีศาสตราจารย์กิตติคุณ บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เป็นประธานกรรมการ…

01 กุมภาพันธ์ 2564

??โครงการ "5ส. ลด เลิก ละ เพื่อประชาชน" โดยอนุกรรมการกิโยติน??
??กฎเกณฑ์ข้อบังคับ เอกสารที่ไม่จำเป็น
??…

01 กุมภาพันธ์ 2564

"ประเด็นหลัก คือ ต้องให้ทุกคนในประเทศ ทุกช่วงอายุ ทุกอาชีพสามารถเข้าถึงได้…

01 กุมภาพันธ์ 2564

??แผนปฏิรูป = แผนของประชาชน
?? สำหรับแผนปฏิรูปด้านการศึกษานั้น…