Human Resource Management

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ ตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงาน ป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล