สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ตระหนักและให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดย สำนักงาน ป.ย.ป. จะบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และมีการรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัยเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย สำนักงาน ป.ย.ป. ได้จัดทำประกาศนี้ เพื่อชี้แจงให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ เปิดเผย และดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ สำนักงาน ป.ย.ป. มีการดำเนินการ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่ สำนักงาน ป.ย.ป. มีการเก็บ
   ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะข้อมูลที่ สำนักงาน ป.ย.ป. จะมีการเก็บรวมรวมจากการเข้าใช้บริการ “เสนอแนะข้างทำเนียบ” มีดังนี้

 1. Line ID
 2. หมายเลขโทรศัพท์
 3. ชื่อผู้แจ้งเรื่อง
 4. ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ (Location)

ในการเข้ามาใช้บริการของ สำนักงาน ป.ย.ป. ท่านไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นทั้งหมดในเบื้องต้นได้ เว้นแต่ในบางกรณีที่ สำนักงาน ป.ย.ป. จำเป็นต้องทราบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติมเพื่อสามารถให้บริการอย่างครบถ้วน สำนักงาน ป.ย.ป. อาจมีการติดต่อเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมจากท่าน ซึ่งหากท่านปฏิเสธการให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการให้บริการ อาจเป็นผลให้ สำนักงาน ป.ย.ป. ไม่สามารถให้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ท่านได้

      ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ย.ป. ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) อาทิ เชื้อชาติ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลสุขภาพ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ (“บุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถทางกฎหมายในการทำธุรกรรม”)

2. ทำไมสำนักงาน ป.ย.ป. ถึงต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   โดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อนุญาตให้สำนักงาน ป.ย.ป. ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลสามารถเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะและตามกฎหมายของสำนักงาน ป.ย.ป. เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ สำนักงาน ป.ย.ป. และเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสำนักงาน ป.ย.ป. จะนำข้อมูลเหล่านี้เก็บรวบรวมและประมวลผล เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น

 • ให้ความช่วยเหลือ ให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนของท่าน 
 • สำรวจและรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ และการดำเนินภารกิจของ สำนักงาน ป.ย.ป. โดยมีการวิเคราะห์และสรุปเป็นข้อมูลในภาพรวมที่ไม่เปิดเผยตัวตน 
 • วิเคราะห์ ตรวจสอบเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานหรือการให้บริการของ สำนักงาน ป.ย.ป. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของ สำนักงาน ป.ย.ป. ตลอดจนพัฒนาบริการเพื่อท่านได้รับความสะดวกสบายและได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นในการเข้าใช้บริการของ สำนักงาน ป.ย.ป.  
 • ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่กฎหมายของ สำนักงาน ป.ย.ป. หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ สำนักงาน ป.ย.ป. ต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด                                         

3. สิทธิของท่านในข้อมูลส่วนบุคคล
   ท่านในฐานะเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (กรณีที่ท่านเคยให้ความยินยอมกับ สำนักงาน ป.ย.ป.)
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล 
 • สิทธิในการขอรับ ส่ง โอนข้อมูลส่วนบุคคล 
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

อย่างไรก็ดี สำนักงาน ป.ย.ป. อาจปฏิเสธคำขอใช้สิทธิข้างต้นบางกรณีได้ หากมีเหตุอันชอบธรรมด้วยกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการใด ๆ เพื่อวัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่นหากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อ สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ตามช่องทางติดต่อที่ปรากฏท้ายประกาศนี้

4. ป.ย.ป. มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใครบ้าง
   ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการเปิดเผยให้กับ

 • หน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายโดยตรงเกี่ยวกับข้อร้องเรียนหรือเรื่องที่ท่านแจ้งมา (เบื้องต้นท่านสามารถดูรายชื่อหน่วยงานของรัฐที่มีการดำเนินงานร่วมกับสำนักงาน ป.ย.ป. ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่ “สมุดโทรศัพท์ กลุ่ม ป.ย.ป. ในเว็บไซต์ www.sto.go.th ของสำนักงาน ป.ย.ป.)
 • หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภายนอกที่มีอำนาจตามกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูล เช่น หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อการป้องกัน รับมือภัยคุกคามหรือการกระทำที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสียหายต่อสำนักงาน ป.ย.ป. หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ประมวลผลข้อมูลที่เป็นผู้ให้บริการภายนอก

5. การจัดเก็บและโอนข้อมูล
   สำนักงาน ป.ย.ป. มีการจัดเก็บ ใช้และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนระบบที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม การโอนข้อมูลดังกล่าวเพื่อจัดเก็บหรือประมวลผลในบางกรณีอาจเป็นการดำเนินการข้ามพื้นที่หรือข้ามประเทศ โดย สำนักงาน ป.ย.ป. จะมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าการโอนข้อมูลเป็นไปอย่างปลอดภัย และผู้รับโอนข้อมูลมีมาตรการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

6. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
   สำนักงาน ป.ย.ป. จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็น และไม่เกิน 2 ปี หลังจากนั้นจะมีการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลให้เหลือเฉพาะข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นนอกจากนี้  สำนักงาน ป.ย.ป. อาจมีการเก็บข้อมูลเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น หากมีเหตุที่ สำนักงาน ป.ย.ป. ได้รับแจ้งหรือเชื่อโดยสุจริตได้ว่าอาจมีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย หรือเกิดข้อพิพาท และจำเป็นต้องมีการสืบสวน สอบสวน ตลอดจนรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดย สำนักงาน ป.ย.ป. จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นจนกว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้น หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นกำหนด

7. ติดต่อสอบถาม
   หากท่านมีข้อสงสัย หรือเสนอแนะข้อคิดเห็น หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในประกาศนี้ ท่านสามารถติดต่อ สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ที่

 • อีเมล : saraban@sto.go.th
 • โทร : 0-2280-5700
 • ที่อยู่ : 59 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) ชั้น 4 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป