ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธ ที่ 6 มกราคม 2564

Submitted by administrator on พ, 01/06/2021 - 17:40
วันที่:
6 มกราคม 2564

ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 ณ สำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมทั้งมีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางไกล ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ โดยมีประเด็นสำคัญเรื่อง การขับเคลื่อนการยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรค (Guillotine) ซึ่งสำนักงาน ป.ย.ป. จะได้เร่งรัดติดตามความคืบหน้าจาก ป.ย.ป. กระทรวง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยคณะอนุกรรมการ Guillotine จะให้การสนับสนุนในกรณีที่มีประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคในการขับเคลื่อน

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยจะมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล เช่น การบริหารจัดการภาครัฐ Digital Platform และ Smart Contract ตลอดจนการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการจัดทำกฎหมายในลักษณะ Omnibus Law กล่าวคือ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน ซึ่งจะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ