ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงาน ป.ย.ป. เดินต่อหลักสูตร ป.ย.ป. ถ่ายทอดนโยบายปลัดกระทรวงลงสู่ระดับปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

Submitted by administrator on Thu, 06/10/2021 - 15:13
วันที่:
10 มิถุนายน 2564

             เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาวรานี  อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการกอง ๓ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) ได้เข้าร่วมและเป็นผู้ดำเนินรายการในกิจกรรมการมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดโจทย์นโยบายที่ ป.ย.ป. ๑ ของ ๑๕ หน่วยงาน (หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงและส่วนราชการเทียบเท่ากระทรวง) ต้องการขับเคลื่อนและบูรณาการงานร่วมกันให้กับ ป.ย.ป. ๒ (รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า) และ ป.ย.ป. ๔ (ข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป และกลุ่มกำลังคนคุณภาพของภาครัฐ) เพื่อนำไปขับเคลื่อนและดำเนินการร่วมกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ โจทย์นโยบายที่หน่วยงานจะต้องบูรณาการร่วมกันแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้ 

             ๑. กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงสนับสนุนให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนและช่องทางการตลาดทั้ง Online และ Offline โดยมีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

             ๒. กลุ่มการเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศเมื่อมีการเปิดประเทศ มีเป้าหมายเพื่อให้การเปิดประเทศมีประสิทธิภาพ รัดกุม และมีความสมดุลสำหรับความปลอดภัยของคนในประเทศ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข ในภารกิจเร่งรัดการฉีดวัคซีน กระทรวงการต่างประเทศ ในภารกิจการจัดทำแพลตฟอร์มกลางให้ผู้เดินทางเข้าประเทศ และสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ในภารกิจใช้เครือข่ายการข่าวติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งในกลุ่มนี้ได้มีการประสานกระทรวงแรงงานมาร่วมกันทำงานด้วย

             ๓. กลุ่มการพัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่มเปราะบางและผู้สูงวัย มีเป้าหมายเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและสำรวจความต้องการของกลุ่มเปราะบางและผู้สูงวัย พัฒนาหลักสูตรและทักษะที่จำเป็น พัฒนาระบบให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางและผู้สูงวัย โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

             อนึ่ง การดำเนินการโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมอบหมายให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. ทุกระดับร่วมกันขับเคลื่อนแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ (ฉบับสมบูรณ์) แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมโดยเร็ว สามารถต่อยอดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน และมีผลงานเชิงประจักษ์เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ต่อไป ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการมาถึงการส่งต่อนโยบายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงไปสู่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำลงสู่การปฏิบัติแล้ว