ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. เตรียมการนำเสนอต้นแบบนโยบายเชิงบูรณาการให้นายกรัฐมนตรี โดยมี ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูลเป็นวิทยากรให้ข้อเสนอแนะในการนำต้นแบบไปปฏิบัติจริง

Submitted by administrator on อ, 09/21/2021 - 12:22
วันที่:
21 กันยายน 2564
1

             เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงาน ป.ย.ป. ร่วมกับสถาบันมูลนิธิอนาคตไทยศึกษาจัดกิจกรรมเตรียมการนำเสนอต้นแบบนโยบายเชิงบูรณาการให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจของประชาชน เป็นวิทยากรให้ข้อเสนอแนะในการนำเสนอผลการพัฒนาต้นแบบนโยบายและการถอดบทเรียนการดำเนินการแบบบูรณาการ และนางสาวรานี อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการกอง ๓ สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.) เป็นผู้กล่าวต้อนรับและผู้ดำเนินรายการ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า (ป.ย.ป. ๑) รองหัวหน้าส่วนราชการระดับรองอธิบดีหรือเทียบเท่า (ป.ย.ป. ๒) และข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่า (ป.ย.ป. ๔) และทีมงาน รวม ๗๓ คน

2

             กิจกรรมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานการบูรณาการระหว่างกระทรวงต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ โดยผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะแบ่งกลุ่มการนำเสนอผลงานออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่

345

             กลุ่มที่ ๑ เศรษฐกิจฐานราก เป็นการบูรณาการร่วมกัน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม โดยนำข้อมูล Big Data เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้อย่างเหมาะสมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและหาช่องทางตลาดให้แก่สินค้าทั้ง Online และ Offline

67

             กลุ่มที่ ๒ กลุ่มการเตรียมพร้อมการเปิดประเทศ การเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศเมื่อมีการเปิดประเทศ เป็นการบูรณาการร่วมกัน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักข่าวกรองแห่งชาติ มีเป้าหมายในการกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเอื้อต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะในมิติของการท่องเที่ยว

8

 

9

           กลุ่มที่ ๓ กลุ่มพัฒนาทักษะกลุ่มเปราะบางและผู้สูงวัย เป็นการบูรณาการร่วมกัน ๖ หน่วยงานได้แก่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเป้าหมายในการนำฐานข้อมูลของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่นำร่อง โดยเน้นกลุ่มเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาและกลุ่มผู้สูงอายุ และสำรวจความต้องการของกลุ่มดังกล่าวมาประกอบการจัดทำหลักสูตร/การอบรมวิชาชีพที่สอดคล้องกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

10

             อนึ่ง การดำเนินการโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จัดโดยสำนักงาน ป.ย.ป. ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๔ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. ทุกระดับร่วมกันขับเคลื่อนแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด - ๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ (ฉบับสมบูรณ์) แบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมโดยเร็ว สามารถต่อยอดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน และมีผลงานเชิงประจักษ์