ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หารือการใช้งานระบบ e-Document กับสำนักงาน ป.ย.ป.

Submitted by administrator on พ, 11/23/2022 - 16:44
วันที่:
23 พฤศจิกายน 2565

          เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สำนักงาน ป.ย.ป. โดยนางสาวปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนวัตกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ย.ป. ได้ประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (ระบบ Microsoft Teams) กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมีนางณัฐิยา ลาภเลิศสุข ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม นางธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม และนายชาญวิทย์  ทองสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ สผ. เพื่อหารือการใช้ระบบ e-Document โดยปัจจุบัน สผ. ได้มีการใช้ระบบ e-Document อยู่แล้ว และพร้อมพัฒนาให้ระบบที่มีอยู่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งหมายถึงผู้ใช้งานสามารถสร้างเอกสารราชการ และสามารถลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบได้ ทั้งนี้ ในเบื้องต้น สำนักงาน ป.ย.ป. จะประสานงานกับหน่วยงาน e-Service Catalog ในการให้คำปรึกษาเพิ่มเติมกับทาง สผ. เพื่อให้สามารถวางแผนแนวทางการใช้ระบบ e-Document ของ สผ.ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

123